นั่งสาดเตย กินลูกหว้า อาบน้ำคลอง ฉีกท้องข้าว
ชุมชนฅนน้ำขาวออนไลน์ :::...: Forums

ฅนน้ำขาวออนไลน์ ::... :: ดูกระทู้ - น้ำขาวศึกษา
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน   ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 

น้ำขาวศึกษา

 
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    ฅนน้ำขาวออนไลน์ ::... หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวทั่วไป
ดูกระทู้ก่อนนี้ :: ดูกระทู้ถัดไป  
ผู้ส่ง ข้อความ
admin
สำนักข่าวบ้ายอ.คอม
สำนักข่าวบ้ายอ.คอม


เข้าร่วมเมื่อ: 27/03/2007
ตอบ: 10

ตอบตอบ: 31/10/2013 6:46 am    ชื่อกระทู้: น้ำขาวศึกษา ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote)ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีประชากรถ้าเทียบกันโดยสัดส่วน ถือว่ามีระดับการศึกษาที่ก้าวหน้าและตื่นตัวมาแต่ครั้งอดีต ถ้าจะแบ่งยุคสมัยการศึกษาของคนน้ำขาวตามสภาพการดำรงชีวิต ตามคติความเชื่อ และตามลักษณะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกเพราะสภาพของชุมชนน้ำขาวในอดีตเป็นชุมชนเปิด ก็พอจะแบ่งได้เป็น ๓ ยุคสมัย คือ

๑.ยุคสมัยการศึกษาที่ใช้บ้านกับวัดเป็นโรงเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ เริ่มมีชุมชน – พ.ศ.๒๔๓๐
๒.ยุคสมัยปฎิรูปทางความคิดและเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๑ – พ.ศ.๒๕๐๐
๓.ยุคแสวงหา ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ - ปัจจุบัน

ยุคที่ ๑ ยุคสมัยที่ชุมชนน้ำขาวใช้บ้านและวัดเป็นโรงเรียน (เริ่มมีชุมชน- ๒๔๓๐) การศึกษาของคนน้ำขาวในยุคนี้ ถือเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตอย่างแท้จริง การดำรงชีวิต ค่านิยม คติความเชื่อ ร้อยรัดอยู่กับหลักพระพุทธศาสนาผสมกลมกลืนกับไสยศาสตร์มนต์ดำ การศึกษาจึงใช้วิธีการถ่ายทอดสู่ลูกหลาน ไปตามสาขาอาชีพหรือศิลปะศาสตร์ที่ตัวเองถนัด เช่นการทำอาหาร การก่อสร้าง การเกษตร งานเย็บปักถักร้อย งานเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ส่วนวัดก็เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดชุมชน แต่เนื่องจากยุคแรก ๆ วัดยังอ่อนแอ เพราะสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นยังไม่เข้มแข็งพอ วัดจึงเป็นแค่สถานที่ที่พึ่งทางใจในคราวคับขันไม่ได้มีส่วนอย่างมากมายในการเข้ามาจัดระบบการศึกของชุมชน

ยุคที่ ๒ ยุคสมัยปฏิรูปทางความคิด และก่อตั้งโรงเรียน (๒๔๓๑ –๒๕๐๐) จากบันทึกประวัติวัดน้ำขาวใน ของพระครูพรหมวุฒาจารย์ พบว่า ในปี พ.ศ.๒๔๓๐ การปฏิรูปการศึกษาของชุมชนน้ำขาวเริ่มเกิดขึ้นในชุมชนครั้งใหญ่ วัดเริ่มเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิเหนือจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนมากขึ้น ท่านอาจารย์แก้ว (พ่อท่านหัวพาน) เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ของวัดน้ำขาวใน และท่านอาจารย์พุธ เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ ของวัดน้ำขาวนอก ท่านทั้ง ๒ ได้ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงคติความเชื่อทางศาสนาที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติครั้งใหญ่เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) คือการแปลงคณะสงฆ์จากมหานิกายมาเป็นธรรมยุตกนิกาย ได้ริเริ่มก่อสร้างเจดีย์ควนธงเพื่อเป็นศูนย์รวมทางใจของผู้คน ได้มีการนำกระเบื้องเข้ามาใช้เป็นยุคแรก ๆ นับเป็นการปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ วิสัยทัศน์และมุมมองทางการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของผู้คนในชุมชนน้ำขาว ที่สำคัญพบว่าในยุคสมัยนี้ มีพระสำคัญ ๆที่เข้ามาเป็นผู้นำทั้งด้านการศึกษา การพัฒนา ล้วนมีความเคร่งครัดในศีลปฏิบัติจนเป็นที่เลื่องลือ อาทิเช่น พ่อท่านหัวพาน เกี่ยวกับตำรายาต่อกระดูก การยิงลูกธนูแม่นเหมือนจับวาง พ่อท่านพรหม เกี่ยวกับการรักษาคำพูด มีวาจาสัตย์ พ่อท่านหนู เกี่ยวกับการมีวาจาที่ศักดิ์สิทธ์ใช้ให้ใครหายป่วยก็ได้ หรือแม้กระทั้งพ่อท่านบ่าว ที่มุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการพัฒนา โดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษา จนตลอดอายุพรรษาของท่าน... ทุกท่านที่กล่าวถึงล้วนแต่นำเอาหลักการที่สำคัญของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างลงตัว จนมีผลอย่างมหาศาลต่อค่านิยมและความตื่นตัวต่อการศึกษาของคนน้ำขาวยุคปัจจุบัน.

ยุคที่ ๓ ยุคแสวงหาเพื่อความอยู่รอด (๒๕๐๑ – ปัจจุบัน) ชุมชนน้ำขาวเริ่มกลายเป็นชุมชนเปิด ความเจริญทางวัตถุเริ่มเข้ามามากขึ้น การคมนาคมติดต่อกับโลกภายนอกเริ่มสะดวกสบายขึ้น ค่านิยม คติความเชื่อที่อิงกับหลักการของศาสนาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นยุคของการศึกษาเพื่อมุ่งแสวงหา เอาตัวรอด ระยะแรก คนน้ำขาวกลุ่มหนึ่งจึงเริ่มออกไปสู่โลกภายนอกหลังจากเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในชุมชนแล้ว อย่างเช่นไปเรียนต่อระดับมัธยมที่สงขลา ที่กรุงเทพฯ ส่วนหนึ่งออกไปตั้งรกราก สร้างหลักฐานอยู่ที่อื่น อีกส่วนหนึ่งกลับมาอยู่ถิ่นเดิม พร้อมกับนำเอาค่านิยม คติความคิดที่หลากหลายจารีต หลากหลายแนวเข้ามา ชุมชนน้ำขาวในยุคต่อมาจึงกลายเป็นชุมชนที่ขาดความเป็นเอกภาพปึกแผ่น ไม่เหมือนกับในอดีต ทุกคนต่างได้รับข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกัน มีระดับการศึกษาที่เหมือนกันแต่ต่างสีต่างสถาบัน มีฐานะทางเศรษฐกิจพอกัน...การศึกษาของคนน้ำขาวปัจจุบันจึงไม่สนองความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชุมชน...น้ำขาวปัจจุบันจึงมุ่งการศึกษาเพื่อแสวงหาความอยู่รอดของตนเองเป็นประการสำคัญ...

น่าจะถึงเวลาที่คนน้ำขาวยุคปัจจุบัน ควรไหวตัวทัน รู้เท่าทันระบบของการศึกษายุคใหม่ที่ไม่ได้มุ่งสร้างความเจริญงอกงามทางความคิดอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาวันนี้ทิ้งหลักศาสนา มองข้ามวัด มองไม่เห็นคุณธรรม ถึงเวลาที่ชุมชนน้ำขาว ร่วมมาก้าวนำเปลี่ยนค่านิยมทางการศึกษากันใหม่ เพื่อร่วมสร้างมรดกล้ำค่าให้ชุมชนได้รวมกันอยู่อย่างสันติสุขตลอดไป.
กลับไปข้างบน
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้    ฅนน้ำขาวออนไลน์ ::... หน้ากระดานข่าวหลัก -> ข่าวทั่วไป ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

 
ไปยัง:  
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้

Powered by phpBB 2.0.11 © 2001 phpBB Group
phpBB port v2.1 based on Tom Nitzschner's phpbb2.0.6 upgraded to phpBB 2.0.4 standalone was developed and tested by:
ArtificialIntel, ChatServ, mikem,
sixonetonoffun and Paul Laudanski (aka Zhen-Xjell).

Version 2.1 by Nuke Cops ฉ 2003 http://www.nukecops.com


ฅนน้ำขาวออนไลน์ email: hs9lu@hotmail.com
เว๊บนี้เราทำเพราะอยากจะทำ ไม่มีใครจ้างให้เราทำ และเราไม่ได้จ้างให้ใครทำ ทีมงานทุกคนดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ในน้ำขาว